استان گیلان.شهر رشت.میدان توشیبا.به سمت دباغیان.جنب مسجدولی امر.نبش کوچه شهیدسلمان یوسفی.روبروی مشاور املاک صبا
sherkateabanerakhshanekhazar@gmail.com
01333339713-09334423174-09939137416-09307537416-09915933396
تماس با ما

لیست کارهای ماهانه(خدمات مراقبتی وامورات منزل وآشپزی)

کارهای روز سه شنبه  آخرین ویرایش سوم بهمن ماه:::::لیست یک کارهای ماهانه***

گزینه ی ۱. دیلمان۸تا۶عصر۶۲۵۰تومان حقوق امورات منزل جلالی

۲.  لاهیجان پوشکی آقایی۴۴ساله هستن شبانه روزی ۱۰۸۰۰ت حدادی

 ۳. گلسار۹تا۳عصر امورات منزل۴۵۵۰ت سهرابی

 ۴.استقامت۱ کودک۴ساله و امورات منزل سبک ۹تا۵عصر۵۴۰۰ت آتشکار ۵.شهرفومن۹تا۵عصر مادر پوشکی ۶۷۵۰ت محمدزاده

۶. خمام خواچکین مادر وپدر سالم سالمندهستن مراقب آقا لازم دارند۸۳۰۹ بهار

۷.سبزه میدان امورات منزل۱۰تا۶عصر۵۴۰۰ت کیت

 ۸.گلسارخ۹۵ ۴روز درهفته ۷نیم تا۳ونیم عصر فقط نگهداری کودک ۴۳۰۰ت زاهدی

 ۹. گیل۸تا۶عصر مادرتنها موقع رفتن مراقب فقط پوشک می بندد‌براش. هاشمی

 ۱۰.منظریه کنارهمسر زندگی میکند۹تا۳عصر سالمند خانم و کار منزل۴۵۵۰ت

۱۱.خانم سالمندلگنی پاش شکسته ۹تا۵عصر۶۷۵۰ت حسین زاده

۱۲. سالمند پوشکی۹تا۵عصر سمت گاز ۶۷۵۰ت حق

 ۱۳‌.گلساراستاد معین ۸ونیم تا۴ونیم عصر امورات منزل۵۴۰۰ت بلالایی

۱۴. گیل کمی به سمت جاده تهران سالمندواکری فقط نگهداریست بدون کار منزل ۷ونیم تا۱ونیم عصر ۴۹۰۰

۱۵.سیاه درویشان سمت پیربازار شبانه روزی پوشکی ۱۰۸۰۰ت کریمی

۱۶.فلسطین فقط نگهداری کودک۴روز در هفته ۴۹۰۰با کار منزل بخواد ۵۴۰۰ مهر

 ۱۷. نیروی دریایی مادر پوشکی ۹تا۵عصر۶۷۵۰ت تقی پور

۱۸ترمینال خط کناره دو ساعت هرروز آقا پوشکی۲۵۰۰ صفرنژاد

۱۹.خانم خلیلی چهارراه میکائیل ۸صبح تا۸شب بدون کار منزل پنج میلیون ۵۶۵۰

لیست دوم:

۲۰.گلسارخ۱۴۷ ۹شب تا۱ظهر سالمند سالم بدون کار منزل*خیلی سبک*۷۵۰۰ت نورو

۲۱.سمت سام کمک درسی بچه۷ساله وکار منزل ۱۱صبح تا۹شب ۴۵۵۰ت خانم خندان

۲۲. انتهای لاکانشهر سالمندسالم شبانه روزی ۸۳۰۰ آقای غروی مادر تنها

۲۳.خانم عباسپور لاکانشهر سالمند سالم

 ۲۴گلسار دیلمان ۸صبح تا۸شب کودک یک ساله و کار منزل ۷۱۰۰ت عباسی

۲۵. عباسپور گاز پدر پوشکیه ۷۲سالشه مادر هست در منزل

۲۶. انزلی ۹تا۳عصر کار منزل دارند۴۶۰۰ت ۵روز درهفته خانم محمودی

 ۲۸. گودرزی پل عراق۳تا۹ شب نگهداری کودک مادر هست در منزل ۴۵۵۰ت گودرزی

۳۰.اطراف صومعه سرا گوراب زرمیخ آقای حسینی ویلچری قطع نخاعی تنها ۱۰۸۰۰ت مراقب خانم لازمه توانایی حرکت ندارند.

 ۳۱‌.انصاری نگهداری کودک آشپزی۳تا۹ شب۴۵۵۰ بخشعلیان

۳۲. پل بوسار خانم حسینی ۹تا۳ ۴۵۵۰یا ۹تا۷ حقوق بالاتر با کار منزل

۳۳. خانم نویدی رشتیان کودک چهار ساله

۱۰تا۴عصر ۴۵۵۰ باکارمنزل

۳۴. خانم عاطفی ۸صبح تا۸شب یا از ساعت ده صبح تا هشت

 ۳۵. آقای رزیون گلسار ساعت۹تا۳ ۴۵۵۰ کار منزل

۳۶. آقای پیمان دوست کار منزل سه روز در هفته توشیبا گیل ۹ونیم تا۱ونیم عصرباکارمنزل

۳۷.گلسار۲تا کودک پسرزیر۱سال داره خانم عاطفی۸صبح تا۸شب بدون کار منزل ۵۶۵۰ت

لیست سوم کارها::::

 ۳۸.مادر لگنی است همسرش در منزل حضوردارد ۱۲ساعته می خواهند یا شبانه روزی ۱۰تومن حقوق جماران باقری

 ۳۹.خشکبیجار آقای ملکفر

شبانه روزی مادر تنها سالم حقوق۸۳۰۰ت

۴۰.شهر طارم مادر در منزل حضور دارند پدر شاغل کمک در نگهداری۲کودک و کار منزل شبانه روزی۸۵۰۰ت

۴۱.نوخاله پدرسالم هست شبانه روزی زن وشوهرهم قبول می کنن یا مراقب آقا باشد حتما به صورت ۱۲ساعته ۷۱۰۰ت و شبانه روزیشم که مکان بهشون میدن باهمین مبلغ

۴۲. حاجی آباد ساعت۱۰تا۴عصرویک نیرو ۴تا۸عصر شب حقوق ۴۵۵۰ت خانم صفرپور

۴۳.شهر فومن خانم سالم تنها شبانه روزی خانم منصوری ۸۳۰۰ت

لیست چهارم:::::

۴۴. کودک یک ماهه یخ سازی بدون کار منزل ۳۷۰۰ت فقط نگهداری ابراهیمی یاکاظمی

 ۴۵. میدان رازی مادر حضور دارد عصر فقط نگهداری کودک خانم رهبر

۴۶. خانم یعقوبی شنبه تا چهارشنبه کارو پنجشنبه جمعه ها تعطیل کودک۲سال ونیم ۳۷۰۰ت فقط نگهداری ۱تا۷ عصر بلوار گیلان

۴۷. خانم جدیت خواه گلسارخ۱۳۱ بچه اوتیسم دارند۲تا۶عصر ۵۵۰۰ت بدون کار منزل بیشتر کارهای مربوط به خود کودک و پسربچه است یا از تایم۲عصرتا۸ شب حقوق ۷۵۰۰مربی یا پرستار فرقی ندارد

 ۴۸. ربیع پور۲تا۸ شب مادر در دبی دنبال کار است پدر شاغل یک پسر کلاس سوم۸ ساله دارد فقط آشپزی گاز به سمت توشیبا پنجشنبه جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل

۴۹. خانم جامعی پوشکی۸تا۱ عصر۳ روز در هفته


 ۵۰.خانم رفیع زاده دیانتی۴ ساعته دوازده و نیم ظهر تا چهار و نیم عصر تعطیلات رسمی تعطیل ۳میلیون بدون کارمنزل

۵۱. آقای عباسی سالمندشان سالم دیلمان ۱۲ساعته ۸ صبح تا۸ شب حقوق ۷۱۰۰ت

۵۲. خانم میرنازی مادر تنها ۸ونیم تا ۵عصر آشپزی نظافت بیشتر کار منزل مد نظر است گربه دارند یک کودک ۱۰ ساله البته کودک کار خاصی ندارد مستقل است

۵۳. ۸ صبح تا۸ شب کار منزل خانم خداجو خمام داخل شهر دو تا پسر چهار ساله دارد و یک پسر هفت ساله ۱۲ساعته ۸تومن درماه

 ۵۴. فلسطین پوشکی خانم مقدسی ۹تا۵عصر

۵۵. خانم قمری مادر پیر سالم سمت رودبار حقوق۸۳۰۰ت شبانه روزی  ۵۶.خانم خانم وقارلی جاده تهران ۸ونیم تا۴ونیم عصر۶۷۵۰ت پلیس راه یک شرکت تولیدی می باشد

۵۷. خانم صابر معاش منظریه۳ روز در هفته نظافت و آشپزی سالمند سالم حقوق ۲۸۰۰

۵۸. گلسار ۳روز در هفته ۹تا۳ عصر ۴تومن

۵۹.گلسار مادر لگنی شبانه روزی واکری انتهای فاز۳ گلسار روستای طش جاده چوکام منگوده ست درواقع مکانشون

 آقای محراب دو کودک ۵ ساله دارند و یک سالمند ولی نگهداری سالمند مد نظر است ۱۰ساعته ۸ صبح تا۶ عصر حقوق ۷۸۰۰ت

۶۰. خانم نیک سیما تنها مادر سالمند سالم هشتپر پسر۷۲ساله داره گاهی میاد پیشش سر می زنه شبانه روزی ۸۳۰۰ت

۶۱.سنگر نظافت آشپزی ۹تا۱ عصر۳ روز در هفته ۲۸۰۰ت  

۶۲.خانم رضاپور دیلمان تنها شبانه روزی یا۱۲ساعت سالمند سالم گاهی شیمی درمانی می رن پسرش شب تا صبح سرکاره روزا می خوابه اتاق جداداردو مستقل از مراقب هست و فقط مادر نگهداری احتیاج دارد۸۳۰۰ت شبانه روزی یا ۷۱۰۰ت ۱۲ساعته

۶۳. آقای قنبری گاز ۱۰تا۲عصر حقوق ۴تومان نظافت آشپزی

۶۴.خانم صمصام جاده تهران۶ ساعته سمت چمران ۱۰تا۴ عصر ۳ روز در هفته کار منزل سالمند سالم ۲۸۰۰ت

۶۵. آقای کریمی هزینه رفت وآ آمد رو میدن نفری۸تومن ۸تا۴ عصر دستگاه میوه خشک کن و کار با خشکبار

۶۶.آقای آریا نژاد ۳روز در هفته ۲۴کار۲۴ استراحت اما هر۳ روزشو پشت هم می خواهند که پرستار بمونه

۶۷.نگهداری سالمند و کار منزل ۹تا۲ عصر خانم پوشکی چمران ۵۲۰۰ت

۶۸. خانم تقی زاده ۵۹۰۰

مادر پوشکی نیروی دریایی بدون کار منزل ۹تا۵ عصر

۶۹. خانم مومنی حمیدیان پوشکی ۸تا۵عصر هفت ۷۷۵۰ت با کار منزل

۷۰.خانم قربانی شهرک صنعتی مادر سالم روپا دستش فقط شکست یه مدت و برادر ۵۵ساله دارند پدریه اتاق مادر و پرستار هم یک طرف یک اتاق جدا دارند

۷۱. کودک ۱ساله خانم جوادی ۴تا۱۰شب ۲۳۰۰

۷۲.خانم نورانی پوشکی گلسار بلوار سمیه ۱عصرتا۱۱شب با کار منزل

۷۳.بین سنگر و کوچه اصفهان سوییت هشت تومن شبانه روزی

۷۴. خانم ارشاد ۳تا۸ونیم عصرباکار منزل گلسار۴۵۵۰ت

۷۵. خانم بنیادی ۱۲ونیم تا۸ونیم عصر ۵۴۰۰ت ۸ساعت کار نظافت آشپزی سمت فرزانه

۷۶.خانم قربانی گلسار خ۱۰۷ پنجشنبه جمعه تعطیل کار منزل سبک ۳و نیم تا۶ و نیم عصر کمی قوی جثه باشد نگهداری سالمند که واکری اند و در حرکت نیاز به کمک دارند ۴میلیون در ماه

۷۷.خانم دکتر ایزدی گاهی اوقات مادر هستند با کار منزل ۱۰تا۴عصر ۴۵۵۰ت کودک  


۷۸. خانم فاضلی تنها گلسار بلوار سمیه واکریه خودش مستقل شبا پوشکش رو می پوشه خودش با۳ تا جمعه ۱۰۸۰۰ت یا ۲ عصر تا ۹ صبح فرداش ۷۹.خانم بلالا

 خیابان لاهیجان ۹تا۳عصر ۴۵۵۰ت سالمندها۸۰ساله زن ومردن و سالم هستن فقط نظافت اشپزی

۸۰.خانم صابر انصاری پوشکی مادر عمل دارند به مد ی مدت پوشک اند ۱۰۸۰۰ شبانه روزی خواهران هر روز سر می زنند به مادر

۸۱. خانم نویدی گلباغ نماز ۱۰تا۶ عصر کار منزل آشپزی ۵۴۰۰ت

۸۲.نگهداری سالمند پنجشنبه جمعه تعطیل ۳تومن ۸ساعته ۱۲تا۸ عصر یا اینکه کل هفته باشه جمعه ها تعطیل همون تایم ۵۴۰۰ سالم و کار منزل

لیست پنجم کارها:::::

۸۳.آقای کیمیا بلوار انصاری ۹تا۳ عصر نظافت و آشپزی حقوق ۴۵۵۰ت

۸۴.اقای شهرزاد مسکن مهر

۸۵. مسکن مهر ۵تا۹شب ۴تومان حقوق کودک ۱ساله خانم پورحمید

۸۶. دامپزشکی یک خدماتی می خوان منشی هم می خوان قلی پور سمت فخب آقا یا خانم فرقی نداره ۶میلیون و۵۰۰ حقوق ساعت ۱۱تا۷غروب البته ساعت قابل تغییر می باشد

۸۷.خانم سببی فرزانه به سمت هلال احمر نگهداری کودک۱۲تا۹ شب ۶۱۰۰ت

۸۸. خانم روشن کوی بیانی ۴ساعت در روز ۹تا۱عصر۳تومن حقوق خانم روشن


۸۹. رشتیان ۱۲ظهرتا۸ غروب۳ روز در هفته حقوق۳تومن طاهری

۹۰. آقای محمودی دارسازی نگهداری مادر پوشکی ۱۲ساعته بدون کار منزل خانومشون تو خونه حضور دارن از مادر نگهداری میکنن تقریبا کمکی می خواهند حقوق۷۸۰۰ت

۹۱. خانم موسوی امام حسین فقط درس کار کنند باکودک۸ ساله ۲ساعت در روز حقوق۱۳۰۰ت یک فردی باشد که در امام حسین ساکن باشند بهتر است کرایه ماشین نداشته باشدبصرفه براش

۹۲. کار در کبابی کادر خدماتی می خواهند خانم باشد ۹صبح تا ۹شب آگاه فر لاکانی سبزه میدان ۷۹۰۰ت

۹۳. خانم نیک پور جانبازان مادر هست در منزل بدون کار منزل پدر کیسه دارد مدفوع تخلیه می شود غیر پوشکی ۹ تومان در ماه ۱۲ساعت ۹شب تا ۹صبح

۹۴. خانم حسن پور کودک۵ ماهه و کار منزل یه سگم دارن ۹ صبح تا۵عصر گاهی ممکنه تا ۷عصرم نگه دارن که اون اضافه کاری حساب میشه حقوق۵۴۰۰ ب بالا...

لیست ششم کارها::::::

۹۵.خانم محجوب اج بیشه ۹تا۵ عصر۵۴۰۰ت

۹۶.خانم پور مهدی پدرپوشکی روی تخت قادر ب حرکت نیستن ۱۰تا۷غروب یخسازی احمدگوراب جاده فومن ۶۷۵۰ت

۹۷.خانم پوشکی سمت احمد گوراب شبانه روزی جاده فومن ۱۰۸۰۰ت

۹۸‌.گلسارمادرپوشکی تایم شب ۹شب تا ۹صبح بدون کارمنزل ۷۸۰۰ت

۹۹.خانم کامیاب تنها شفارود قبل از رضوانشهر شبانه روزی ۵روز درهفته ۵شنبه جمعه تعطیل سالم ۷۱۰۰حقوق

۱۰۰.اقای عظیمی سمت معلم مادر ارایشگراست گاهی منزل هستند پدرشاغل باکارمنزل کودک ۷ساله درسم بتونه کارکنه باکودک تاحدودی ۹تا۳ عصر ۴۵۵۰ت۱۰۱.خانم مهربان ۱۲تا۶عصر۲ روز در هفته تعطیل اخرهفته ۲کودک۷ساله بیشترکار منزل مدنظراست(به هرحال توانایی تعامل باکودک هم داشته باشد)

۱۰۲.اقای علوی منشی و کادراداری در دفتر خدمات مسافرتی مطهری‌.۳۵لی۵۰سال.ساعت کاری ۵تا۸عصر۵۱۰۰ت

۱۰۳.خانم خلیلی ۴راه میکاییل ۸تا۴عصر مادرسالمند تنها سالم نیرو۴۰سال تا۵۰سال روپا باشه خانم اشپزیش خوب باشه فرد تمیزی باشد ۵۴۰۰ت

104.توشیبا بسمت نیرو دریایی خانم فروغ مادربزرگ پوشکی 10تا6عصر 6750 اگر تزریقات و سوند بتونه عوض کنه پول بیشترمیدم بهشون داییم و پدربزرگم هستن معمولا اما تواتاق خودشون پرستار راحت باشه

105.خانم اسدپور ۱۲تا۸غروب گلسار ۱۴۹خ پیتزا پیتزا کودک 4300 اکشن راضی باشم تا 7الی 9 تومنم میدم

106.خانم طاهری سعدی کودک1ساله دوقلو12س8صبح تا8 غروب 8100 ت

107.آقای رسولی کودک ۹ماهه برا فروردین ب بعد ۷تا۴ونیم عصر فقط کارکودک بدون کار منزل  سعدی

108.خانم جعفری شهرخمام 10تا8غروب کارمنزل و مادر دیابتی اماسالم روپاهستن

109.خانم علیزاده مادر پوشکی کارمنزل ۳تا۷عصر فلسطین

110.آقای الفتی پدر پارکینسون پوشکی برای تعویض مادر کمک میکند پخت و پز هم دارند دیلمان ابتدای گلسار پدر۷۴ساله 10800ت

111.خانم بیگزاده پل طالشان پوشک عوض میکنند خودشان بدون کارمنزل مادرحضوردارد اوتیسم داره بچه کنارش باشند 1تا6 کاربلد باشد و چقر4700ت

112. پسر کنکوری و کلاس چهارم 3عصرتا6غروب پارک شهر آقای رمضانی مادر نیست درمنزل 2500ت

113.یکروز کار 3روز آف 24ساعته فقط 7روز در ماه میشه در واقع پوشکی خانم گلسار خانم رهبرخواه

114.خانم پوشکی 8تا1عصر 6تومن همسرش هست در منزل.

.


قابل توجه تمامی نیروهای خدماتی ماهانه*یک شرایط فوق العاده و ایده ال برای نیروها*پیش یک خانواده تنها و فقط در ماه اول ۲۰درصد از حقوقتان برداشته میشود از ماه های اینده که تمدید میشود بصورت کامل حقوقتان را دریافت میکنید ماکمیسیونی ازشما نمیگیریم. ۸۰ درصد حقوق مال شماست در ماه اولتان.